سلب مسئولیت

سلب مسئولیت وب سایت

اطلاعات موجود در این وب سایت فقط برای اطلاعات عمومی است. اطلاعات توسط xscholarship.com یا "بورس تحصیلی X" و در حالی که تلاش می کنیم اطلاعات را به روز و صحیح نگه داریم ، هیچ گونه ضمانت و ضمانتی راجع به کامل ، صحت ، قابلیت اطمینان ، مناسب بودن یا در دسترس بودن با توجه به وب سایت یا اطلاعات ، محصولات ، خدمات یا گرافیک مربوطه موجود در وب سایت برای هر منظور. بنابراین هر اتکایی به چنین اطلاعاتی داشته باشید ، کاملاً به عهده خود شماست.

در هیچ رویداد ما در قبال از دست دادن یا آسیب از جمله بدون محدودیت، غیر مستقیم و یا متعاقب از دست دادن یا آسیب و یا از دست دادن یا آسیب آنچه ناشی از از دست دادن داده ها یا سود ناشی از، یا در ارتباط با استفاده از این وب سایت است.

از طریق این وب سایت ، شما می توانید به وب سایت های دیگری که تحت کنترل [نام تجاری] نیستند پیوند دهید. ما هیچ کنترلی بر ماهیت ، محتوا و در دسترس بودن آن سایت ها نداریم. درج پیوندها لزوماً به معنای توصیه یا تأیید نظرات بیان شده در آنها نیست.

بورسیه ها ، کنفرانس هایی که در سایت به اشتراک گذاشته شده اند برای سهولت و سهولت دانشجویان ، محققان و محققان است. xScholarship به هیچ وجه وابسته یا شریک هیچ یک از فرصت های مشترک نیست و از حقوق موسسات اعطای بورس برخوردار است که این فرصت ها را مجدداً با شبکه مخاطبان ما به اشتراک بگذارند. این لیست فرصتها به منظور ترویج "دسترسی به اطلاعات" برای همه دانش آموزان منتشر می شود و نباید به هیچ وجه برای اهداف دیگر مرتبط باشد.

هر تلاش برای حفظ وب سایت و هماهنگی آن انجام می شود. با این حال، xscholarship.com وب سایت موقتا به دلیل مسائل فنی فراتر از کنترل ما مسئولیتی برای مسئولیت و مسئولیت آن نخواهد داشت.